Voorwaarden

Mijn Kaart

Algemene Voorwaarden:


Wij, ons Hallmark Cards Belgium NV Botermelkbaan 14, 2900 Schoten
Je/Jij, jou De gebruiker van de Dienst of de Website.
Dienst Het geheel van informatie en product(en) dat aan Jou via de Website ter beschikking wordt gesteld, het proces van ontwerpen, aankopen, vervaardiging, betaling en verzending van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm
Website De MijnKaart internetomgeving.
Kaart Een kaart die Je met behulp van de Website hebt gemaakt.
Gebruiker De persoon die de Website bezoekt of gebruikt
Ontvanger De uiteindelijke ontvanger van een Kaart
Overeenkomst De overeenkomst waarbij Hallmark Cards Belgium NV en de Gebruiker het verrichten van een Dienst of andere rechtsbetrekking aangaan

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere transactie die Je via deze Website kunt aangaan en voor alle informatie die Je Via deze Website tot Je kunt nemen. De Algemene Voorwaarden hebben ook betrekking op alle rechtsverhoudingen tussen Ons en Jou, die verband houden met de Dienst. Hallmark behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing, behalve voor de reeds geplaatste en door Halmark ontvangen bestellingen.

De Dienst
Je mag de Dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of andere richtlijnen die Jou worden gegeven i.v.m. de Dienst. Je mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Ons. Het is niet toegestaan om de Website op een manier te gebruiken die het functioneren van de Website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.
Je kunt alle producten die Wij via de Website aanbieden, aan een buitenlands adres adresseren. Hiervoor brengen we extra kosten in rekening. Bezoek Je de Website vanuit een ander land dan België, dan ben Je verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving en dien Je over een woon- of verblijfplaats in België te beschikken.
Hallmark is gerechtigd om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de opmaak van de Website alsook de levering van de Dienst stop te zetten, met dien verstande dat stopzettingen geen invloed hebben op eerde door Hallmark ontvangen bestellingen.

Talen
Hallmark biedt de Gebruikers een on line bestelprocedure in twee talen aan:
- Frans; en
- Nederlands.

Archivering
De Overeenkomsten die werden gesloten via de Dienst worden door Hallmark gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Gebruiker).

Beperking van de aansprakelijkheid
De op de Website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de Website bestelde en afgeleverde producten. We hebben de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd. We bieden alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze Website.
Wij en/of Onze onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ongeacht of We Je op de mogelijkheid van deze schade hebben gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Gebruiker en/of Hallmark wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de Website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de Website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de Website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de Website.
Wij doen al het mogelijke opdat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wij zullen bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is Hallmark onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze Website.

Jouw verplichtingen
Bij gebruik van deze Website ga Je ermee akkoord dat alle informatie die Je verstrekt aan Hallmark naar waarheid en correct is. Hallmark heeft het recht (maar niet de verplichting) om de door Jou ter beschikking gestelde informatie (data, afbeeldingen, etc.) te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.
Je bent verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de Kaart. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat een Kaart niet kan worden besteld, blijf Je de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.
Indien Je een eigen illustratie, afbeelding en/of tekst voor de Kaart kiest, ben Je als enige verantwoordelijk die keuze en Je ertoe dat deze illustratie, afbeelding of tekst: * geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
* geen leugenachtige of misleidende inhoud heeft;
* geen element bevat dat kwetsend, beledigend of immoreel is, dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden en/of dat schade zou kunnen berokkenen aan derden;
* niet in strijd is met de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire bepalingen;
* geen enkel element bevat met een religieuze, politieke, filosofische of etnische strekking.

We behouden Ons het recht voor om Kaarten die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden – zulks ter beoordeling van Hallmark – te blokkeren. Je vrijwaart Hallmark voor alle aanspraken van derden terzake van de inhoud van een Kaart, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de Kaart die door Hallmark via de Website aan Jou ter beschikking zijn gesteld.
Je verbindt Je ertoe om Hallmark, haar toeleverancier en/of onderaannemers volledig te vergoeden voor alle kosten en vergoedingen van welke aard ook (redelijke honoraria van advocaten inbegrepen) die Hallmark, haar toeleverancier en/of onderaannemers ten laste worden gelegd en die voortkomen uit klachten en/of vorderingen door derden, waarbij die zich baseren op de schending van hun intellectuele eigendomsrechten en/of het nadeel dat zij zouden hebben geleden doordat Je de hierboven vermelde voorwaarden niet hebt nageleefd.

Intellectuele eigendomsrechten
We verwachten van Je dat Je niet in strijd met de Wet op het auteursrecht handelt, bij het gebruik van de Website. De beelden in onze MijnKaart collectie zijn eigendom van Hallmark of van partners van Hallmark, en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hallmark of de rechthebbenden in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een Kaart. Niets van deze Website (waaronder mede begrepen de beelden in de MijnKaart collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd, gedownload, verspreid, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hallmark of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
Ben Je van mening dat materiaal van Jouw hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze die Je auteursrechten aantast, neem dan contact op met:
Hallmark Cards Belgium NV
Ta.v. Internet Klantenservice
Botermelkbaan 14
2900 Schoten
België

De handelsmerken, handelsnaam, beelden, illustraties, logo’s en afbeeldingen die Onze producten en diensten herkenbaar maken als zijnde van Hallmark en/of partners, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van en/of op de Website, zijn het eigendom van Hallmark en/of Onze partners. Niets uit deze Algemene Voorwaarden, zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van de auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Hallmark. © 2010 Hallmark. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Hallmark mag Je geen links naar de Website aanbieden.

Persoonlijke levensfeer
Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker verbindt Hallmark zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven. Hallmark bewaart sommige van de persoonsgegevens die de Gebruiker verstuurt via deze Website in haar database; dat is onder meer het geval voor de naam, de voornaam, het adres, de taal, het e-mailadres van de Gebruiker. De Gebruiker kan Hallmark altijd vragen om zijn persoonsgegevens mee te delen en (indien nodig) te verbeteren. De Gebruiker kan hiervoor contact opnemen met: Hallmark Cards Belgium NV, Botermelkbaan 14, 2900 Schoten, België.
Hallmark zal de persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken (1) voor de levering en eventuele facturering van de bestelde producten/diensten en om de Gebruiker te contacteren in geval van problemen en (2) tenzij de Gebruiker zich daartegen verzet (op het ogenblik dat hij zijn persoonsgegevens meedeelt of achteraf, en middels zijn uitdrukkelijke akkoord inzake de verzending van aanbiedingen per e-mail), om de Gebruiker aanbiedingen mee te delen betreffende de andere producten en diensten van Hallmark en/of Onze partner, De Post NV van publiek recht.

Bestelprocedure
Zie de rubriek “Hoe werkt het” voor meer details over de bestelprocedure.

Bezorgdatum
Op voorwaarde dat Je Je bestelling voor 15.00u plaatst op een werkdag wordt deze binnen België op de volgende werkdag bezorgd. Heb Je Je geregistreerd, dan kun Je in de historie zien wat de status is van een bepaalde Kaart.

Prijzen en betaling
Wil Je gebruik maken van een Dienst, dan ben Je aan Hallmark de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Daarnaast betaal Je de kosten voor de elektronische goedkeuring van de opdracht en de portokosten. Alle andere huidig en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorafbetalingen die zouden worden geheven door een instantie bij of in toepassing van een verkoop waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn altijd ten Jouwe laste en in voorkomend geval, opeisbaar bovenop de prijs. De kosten voor transmissie en internettoegang zijn eveneens voor Jouw rekening.
Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via Ogone, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing. Wij hebben het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat Je eerder Kaarten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of We andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
Geregistreerde gebruikers krijgen korting op de prijs, afhankelijk van de hoeveelheid Kaarten die worden besteld. Klik op ‘Kies deze kaart’ voor de actuele prijzen. Ben Je een geregistreerde Gebruiker, dan kun Je bovendien verschillende Kaarten (dus met andere voorkant en/of binnenkant) in één keer afrekenen.

Annulering
Je hebt het recht deze Overeenkomst binnen 7 dagen na totstandkoming ervan te annuleren door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Hallmark, mits deze mededeling Hallmark tenminste 2 dagen voor de door Jou ingevulde ‘verstuurdatum’ heeft bereikt. Heb Je de verschuldigde vergoeding inmiddels voldaan, maar heb Je op tijd geannuleerd, dan kun Je kiezen voor terugbetaling van het orderbedrag binnen 30 dagen of voor een code ter waarde van het orderbedrag. Deze code blijft 1 maand geldig na de annuleringsdatum. Het herroepingsrecht zoals voorzien in de wetgeving inzake consumentenbescherming is niet van toepassing.

Informatie
Voor vragen en klachten met betrekking tot de Website en/of de Dienst, kun Je Je richten tot Onze klantenservice. De klantenservice is bereikbaar via de link ‘klantenservice’ op de Website of via onderstaand postadres.
Een schriftelijke reactie kun Je sturen naar:
Hallmark Cards Belgium NV
Ta.v. Internet Klantenservice
Botermelkbaan 14
2900 Schoten
België

Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door Hallmark aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de Gebruiker komt te vervallen. Het indienen van een klacht ontslaat Je niet van Je betalingsverplichtingen.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde informatie te allen tijde wijzigen. Worden de Algemene Voorwaarden gewijzigd tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, dan heb Je het recht om de meest gunstige voorwaarden toe te passen.

Varia
Wanneer een partij zich niet of laattijdig beroept op een recht op grond van deze Algemene Voorwaarden of op een tekortkoming van de andere partij, dan mag dit geenszins worden beschouwd als zou deze partij er definitief aan verzaken zich later te beroepen op dit recht of deze tekortkoming. Zo ook betekent het feit dat men een recht slechts gedeeltelijk uitoefent niet dat men zich later niet meer zal kunnen beroepen op een aanvullende uitoefening van dat erecht of op de uitoefening van om het even welk ander recht.
Indien krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde of van dwingend recht één van de clausules van deze Algemene Voorwaarden nietig en/of niet aan Jou tegenstelbaar zou zijn, dan wordt deze clausule geacht niet te zijn geschreven. De andere clausules van deze Algemene Voorwaarden blijven echter van toepassing.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Ons en Jou is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Antwerpen, tenzij Wij als eiser besluiten de procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter ter plaatse waar het hoofdkantoor van de Gebruiker is bevestigd.
To better service you to our website makes use of Hallmark Cards cookies. Hide this message

Aanmelding

Er is al een account met dit e-mail adres

Aanmelding

Gefeliciteerd! Je account is aangemaakt, maar nog niet geactiveerd. Klik hiervoor op de link in de e-mail die zojuist naar je verzonden is.

Voorwaarden

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Hallmark levert producten en diensten op deze website onder de volgende gebruiksvoorwaarden, die gewijzigd mogen worden zonder voorafgaande verwittiging. Bij gebruik van deze website ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze website is gemaakt door Hallmark Cards België, Botermelkbaan 14 te 2900 Schoten.

Privacy

Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt bij het verzenden van kaarten, het aanmaken van accounts of het bestellen van goederen. Gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en om voor het verzenden van onze periodieke nieuwsbrief. Hallmark verstrekt geen gegevens aan derden.

Daarbij hanteert Hallmark één uitzondering en dat is wanneer er een wettelijke plicht bestaat tot verstrekken van persoongegevens, zoals bijvoorbeeld bij een onderbouwd politieverzoek.

Copyright

De inhoud van deze site is eigendom van Hallmark of aan Hallmark gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verkopen, distribueren, tentoonstellen of op welke andere manier dan ook gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallmark Cards.

Gedrag

Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt aan Hallmark naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je deze website nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistisch of op andere wijze niet correct is.

Hallmark heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van klanten en gemaakte kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

Aansprakelijk

Onder geen enkele omstandigheid is Hallmark aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Aanmelding

Dit account bestaat al. Een email met het wachtwoord is naar het emailadres verstuurd.

Aanmelding

Dit account bestaat al, maar wacht nog op activatie. Een email met uitleg is opnieuw verstuurd.

Let op!

Kies een kaart en klik op de rechter knop om verder te gaan

Let op!

Om je kaart te versturen moet je minstens een ontvanger toevoegen

Let op

Je kaart en eventuele tekst worden niet bewaard als je een andere kaart kiest. Eventuele andere kaarten in je orderoverzicht blijven bewaard. Wil je doorgaan?

Let op

Je kaart zal niet worden bewaard als je nog geen adres aan deze kaart hebt toegevoegd. Als je kaart al wel een adres heeft, kan je deze vinden in je boodschappenlijstje. Wil je doorgaan?

Let op

Je kan deze kaart terugvinden in je boodschappenlijstje. Wil je doorgaan?

Let op

Je kaart is toegevoegd aan je boodschappenlijstje en kan niet meer aangepast worden.

Let op!

Beste bezoeker,

Je bezoekt deze website met Internet Explorer 6. Deze site is echter niet geoptimaliseerd voor deze verouderde browser en kan daardoor foutmeldingen geven.

Let op!

Beste bezoeker,

Je bezoekt deze website zonder de cookies te accepteren. Zorg ervoor dat de cookies geaccepteerd worden, en ververs de pagina.

Let op!

U heeft nog geen keuze gemaakt. Maak een keuze en klik op volgende.